Ogólne Warunki Uczestnictwa

 

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest Firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak zwana dalej jako organizator. Dane organizatora – Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak 96-300 Korytów A ul. Świerkowa 10e NIP: 5223126404
 1. Uczestnik lub opiekun (dalej: Uczestnik) poprzez wypełnienie i podpisanie Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie internetowej (on-line) oświadcza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się z OWU i regulaminem rejsu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późn. zm. oraz Kodeksu Cywilnego. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymaganiami posiada umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym Ubezpieczycielem, który po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku gdyby Ubezpieczyciel odmówił Uczestnikowi wypłaty tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat, Uczestnik zgłasza wniosek do właściwego Wojewody, zgodnie z siedzibą Organizatora. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie rezerwacji na stronie internetowej przez Uczestnika oraz wpłaty zadatku.  Organizator  mailowo potwierdza rezerwację, a następnie przesyła umowę oraz wszelkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej.
 1. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zadatku. Uczestnik wpłaca zadatek w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność Uczestnik jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 30 dni lub na zasadach indywidualnych przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 30 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. Wpłat należy dokonywać:
  - przelewem na konto bankowe organizatora nr : 26 1050 1924 1000 0092 1555 0618
 1. Informujemy, iż firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak jest płatnikiem podatku VAT marża.
 1. Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę uczestnika wypoczynku  i inne niezbędne przy danej imprezie dokumenty. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników NNW na kwotę 10000zł
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 4 osób na jednym jachcie) najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez organizatora. Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki. Uczestnik potwierdza że został zapoznany z tym punktem regulaminu wpłacając zaliczkę.
 1. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa czynności. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z której rezygnuje Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny obozu żeglarskiego lub imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 1. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu oraz przesunięć w terminach W takiej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany mailem. Bez wcześniejszego poinformowania uczestników nastąpić mogą zmiany programu Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników i aktualnych atrakcji. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu obozu żeglarskiego lub imprezy spowodowane siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, intensywność szkolenia, konieczność ponoszenia wysiłku pracy na jachcie itp.). Dokonując zakupu produktu przez stronę internetową Uczestnik akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o tym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (telefony, aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody.
 1. Reklamacje należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy, zmiany harmonogramu imprezy spowodowanej siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej (jeśli dotyczy), dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych(w przypadku obcokrajowców) lub polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, przepisów obowiązujących w miejscu pobytu (np. regulamin portu) lub rażącego naruszenia regulaminu obozu żeglarskiego. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakaz spożywania i bycia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających podczas trwania zajęć szkoleniowych, a w przypadku uczestnika obozów młodzieżowych przez cały czas trwania ww. obozu. Uczestnicy nie spełniający tych ustaleń są natychmiastowo usuwani z imprezy. Kosztami wydalenia obciążony będzie Uczestnik wraz z Opiekunem.
 1. Zachowania Uczestnika, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na bezpieczeństwo jego samego, a także innych uczestników imprezy, mogą stanowić podstawę do usunięcia z imprezy włącznie. W zachowania te wliczyć należy także zachowania agresywne, niezgodne prawem itp.
 1. Informujemy, że podczas kolonii żeglarskich, obozów żeglarskich i rejsów organizowanych przez firmę Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy Uczestnik poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Osoby które zakupią rejs przez  portal www.busolamazury.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie Newslettera, oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. Od tej zgody przysługuje prawo anulowania subskrypcji newsletter w każdym momencie. 

 3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.).