Ogólne Warunki Uczestnictwa

 

 1. Organizatorem imprezy jest Firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak zwanym dalej jako organizator. Dane organizatora – Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak 96-300 Korytów A ul. Świerkowa 10e NIP: 5223126404
 1. Uczestnik lub opiekun (dalej: Uczestnik) poprzez wypełnienie i podpisanie Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie internetowej (on-line) oświadcza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się z OWU i regulaminem rejsu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późn. zm. oraz Kodeksu Cywilnego. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymaganiami posiada umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym Ubezpieczycielem, który po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku gdyby Ubezpieczyciel odmówił Uczestnikowi wypłaty tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat, Uczestnik zgłasza wniosek do właściwego Wojewody, zgodnie z siedzibą Organizatora. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie druku zgłoszenia w biurze lub na stronie internetowej przez Uczestnika oraz wpłatę Organizator wraz z mailowym potwierdzeniem rezerwacji przesyła umowę oraz wszelkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej.
 1. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zaliczki. Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność Uczestnik jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 30 dni lub na zasadach indywidualnych przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 30 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. Wpłat należy dokonywać:
  - przelewem na konto bankowe organizatora nr : 26 1050 1924 1000 0092 1555 0618
 1. Informujemy, iż firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak korzysta ze zwolnienia z podatku VAT o którym mowa w art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy VAT..
 1. Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę obozową i inne niezbędne przy danej imprezie dokumenty. Organizator zapewnia ubezpiecznie uczestników NNW na kwotę 10000zł
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 5 osób) najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki.
 1. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa czynności. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z której rezygnuje Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 1. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu oraz przesunięć w terminach W takiej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany mailem. Bez wcześniejszego poinformowania uczestników nastąpić mogą zmiany programu Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników i aktualnych atrakcji. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu imprezy spowodowane siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, intensywność szkolenia, konieczność ponoszenia wysiłku pracy na jachcie itp.). Podpisując zgłoszenie Uczestnik akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o tym
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody i ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy
 1. Reklamacja należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy, zmiany harmonogramu imprezy spowodowanej siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej (jeśli dotyczy), dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych lub polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, przepisów obowiązujących w miejscu pobytu (np. regulamin portu). Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakaz spożywania i bycia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających podczas trwania zajęć szkoleniowych, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego przez cały czas trwania obozu. Uczestnicy nie spełniający tych ustaleń są usuwani z imprezy. Kosztami wydalenia obciążony będzie Uczestnik.
 1. Zachowania Uczestnika, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na bezpieczeństwo jego samego, a także innych uczestników imprezy, mogą stanowić podstawę do usunięcia z imprezy włącznie. W zachowania te wliczyć należy także zachowania agresywne, niezgodne prawem itp.
 1. Informujemy, że podczas kolonii, obozów i rejsów organizowanych przez firmę Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy Uczestnik poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.).

Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez

Firmę Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby firma stała się niewypłacalna.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują  awaryjny  numer  telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym  mogą skontaktować  się  z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżei jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
 • W wyjątkowych   okolicznościach   –   na  przykład,   jeżeli  w  docelowym   miejscu   podróży  występują   poważne  problemy  związane  z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. – Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały z ostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku, gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależyte go wykonania usług turystycznych.
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku, gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak wykupiła w SIGNAL IDUNA zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.