Ogólne Warunki Uczestnictwa

 

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest Firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak zwana dalej jako organizator. Dane organizatora – Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak 96-300 Korytów A ul. Świerkowa 10e NIP: 5223126404
 1. Uczestnik lub opiekun (dalej: Uczestnik) poprzez wypełnienie i podpisanie Umowy Zgłoszenia lub zgłoszenia na stronie internetowej (on-line) oświadcza, że w imieniu własnym i osób zgłaszanych zapoznał się z OWU i regulaminem rejsu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Uczestnik potwierdza także, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi: przeciwwskazań zdrowotnych związanych z uczestnictwem w imprezie, możliwości ubezpieczenia kosztów rezygnacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą postanowienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych z późn. zm. oraz Kodeksu Cywilnego. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymaganiami posiada umowę ubezpieczenia na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z właściwym Ubezpieczycielem, który po otrzymaniu zawiadomienia winien wypłacić zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku gdyby Ubezpieczyciel odmówił Uczestnikowi wypłaty tej zaliczki lub zwrotu wniesionych wpłat, Uczestnik zgłasza wniosek do właściwego Wojewody, zgodnie z siedzibą Organizatora. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie rezerwacji na stronie internetowej przez Uczestnika oraz wpłaty zadatku.  Organizator  mailowo potwierdza rezerwację, a następnie przesyła umowę oraz wszelkie niezbędne dokumenty w formie elektronicznej.
 1. Umowa obowiązuje po otrzymaniu przez organizatora wpłaty zadatku. Uczestnik wpłaca zadatek w wysokości ustalonej dla danej imprezy. Pozostałą należność Uczestnik jest zobowiązany wpłacić najpóźniej na 30 dni lub na zasadach indywidualnych przed rozpoczęciem imprezy pod rygorem skreślenia z listy uczestników. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 30 dni do dnia rozpoczęcia imprezy, wymagana jest pełna wpłata. Wpłat należy dokonywać:
  - przelewem na konto bankowe organizatora nr : 56 1050 1924 1000 0097 4899 7310
 1. Informujemy, iż firma Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak jest płatnikiem podatku VAT marża dla usług turystyki.
 1. Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę uczestnika wypoczynku  i inne niezbędne przy danej imprezie dokumenty. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników NNW na kwotę 10000zł
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub imprezy fakultatywnej z powodu zbyt małej liczby uczestników (poniżej 4 osób na jednym jachcie) najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania imprezy) z winy organizatora uczestnik otrzymuje do wyboru: zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub skierowanie na inną imprezę zaproponowaną przez organizatora. Z tego powodu nie przysługują żadne odszkodowania ani odsetki. Uczestnik potwierdza że został zapoznany z tym punktem regulaminu wpłacając zaliczkę.
 1. Rezygnacja udziału uczestnika w imprezie następuje w momencie złożenia rezygnacji w formie pisemnej lub w dzień niewykonania przez uczestnika określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa czynności. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika faktycznymi kosztami, jakie poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z imprezy. Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia imprezy turystycznej z której rezygnuje Takie samo uprawnienie zachowuje Organizator w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie działaniem lub zaniechaniem uczestnika. Organizator nie będzie żądać żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny obozu żeglarskiego lub imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 1. W przypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują warunki uczestnictwa bezpośredniego organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia rejsu oraz przesunięć w terminach W takiej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany mailem. Bez wcześniejszego poinformowania uczestników nastąpić mogą zmiany programu Każda impreza zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych, kondycji uczestników i aktualnych atrakcji. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu obozu żeglarskiego lub imprezy spowodowane siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na danej imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, intensywność szkolenia, konieczność ponoszenia wysiłku pracy na jachcie itp.). Dokonując zakupu produktu przez stronę internetową Uczestnik akceptuje te warunki i uciążliwości związane z nimi nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Opiekunowie prawni są zobowiązani do odbioru uczestnika z imprezy w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach programowych z powodów niezależnych od Organizatora (np. choroby, wypadku itp.). Odbiór uczestnika musi nastąpić w ciągu 24 godzin od powiadomienia ich o tym.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w szczególności sprzętu elektronicznego (telefony, aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody.
 1. Reklamacje należy składać bezpośrednio na miejscu trwania imprezy, przedstawicielowi organizatora lub kierownikowi imprezy i otrzymać potwierdzenie przyjęcia reklamacji lub najpóźniej w ciągu 30 dni po jej zakończeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odpowiedz na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody, związane z charakterem imprezy, zmiany harmonogramu imprezy spowodowanej siłą wyższą.
 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja), całkowicie wypełnionej karty obozowej (jeśli dotyczy), dokumentu zaświadczającego o posiadaniu uprawnień do korzystania z bezpłatnych usług medycznych(w przypadku obcokrajowców) lub polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia. Brak któregokolwiek z ww. dokumentów może zostać potraktowany jak zerwanie umowy z winy uczestnika i spowodować nieprzyjęcie uczestnika na imprezę.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa, przepisów obowiązujących w miejscu pobytu (np. regulamin portu) lub rażącego naruszenia regulaminu obozu żeglarskiego. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakaz spożywania i bycia pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających podczas trwania zajęć szkoleniowych, a w przypadku uczestnika obozów młodzieżowych przez cały czas trwania ww. obozu. Uczestnicy nie spełniający tych ustaleń są natychmiastowo usuwani z imprezy. Kosztami wydalenia obciążony będzie Uczestnik wraz z Opiekunem.
 1. Zachowania Uczestnika, które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na bezpieczeństwo jego samego, a także innych uczestników imprezy, mogą stanowić podstawę do usunięcia z imprezy włącznie. W zachowania te wliczyć należy także zachowania agresywne, niezgodne prawem itp.
 1. Informujemy, że podczas kolonii żeglarskich, obozów żeglarskich i rejsów organizowanych przez firmę Bezpieczne Mazury Mikołaj Matusiak wykonywane są pamiątkowe fotografie uczestników. W związku z tym każdy Uczestnik poprzez podpisanie niniejszej umowy wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku uczestnika w formie filmu lub fotografii analogowej i cyfrowej oraz wyraża nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium. W przypadku braku zgody prosimy o złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Osoby które zakupią rejs przez  portal www.busolamazury.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie Newslettera, oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. Od tej zgody przysługuje prawo anulowania subskrypcji newsletter w każdym momencie. 

 3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. i Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn. zm.).